logo fundusze logo rzeczpospolita

Projekt pod nazwą: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia  w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

Współfinansowany w ramach Osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie realizuje w okresie od 28.10.2016 roku do 22.10.2018 roku.

Cele projektu - Cele główne / pośrednie projektu
- Wyższy poziom uczestnictwa w kulturze mieszkańców regionu
- Poprawa atrakcyjności kulturowej regionu Podkarpacia
- Zwiększona dostępność dóbr kultury
- Zahamowana degradacja zabytkowego Zespołu Kościelnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie

Cel szczegółowy / bezpośredni projektu
- Wykorzystany potencjał i atrakcyjność kulturowa Zespołu Kościelnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie

Środki
- Konserwacja i restauracja Zespołu Kościelnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie (Barokowa Kolegiata i Barokowa Dzwonnica) wraz z otoczeniem
- Konserwacja, restauracja i wyeksponowanie zabytków ruchomych
- Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych
- Montaż zabezpieczenia antywłamaniowego i monitoringu Zespołu Kościelnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie

Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane służące zachowaniu, zabezpieczeniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Brzozowie i jego zabytkowego wyposażenia jako atrakcji kulturalnej regionu, a także wyposażenie obiektu na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych i zagospodarowanie otoczenia.

Zakres projektowanych prac obejmuje:
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Barokowej Kolegiacie w Brzozowie:
- Demontaż istniejących blach na szerokości pasa rynnowego;
- Wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- Renowacja stolarki okiennej i żaluzji;
- Konserwacja i renowacja tynków, gzymsów, detali architektonicznych;
- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia energooszczędnego;
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (uzupełnienia tynków, malowanie);
- Wykonanie nowych posadzek na galeriach nad nawami bocznymi;
- Demontaż starych schodów głównych;
- Wykonanie wykopów pod schody;
- Wykonanie konstrukcji żelbetowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych;
- Wykonanie obłożenia schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych kamieniem;
- Roboty wykończeniowe.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Dzwonnicy Barokowej Kolegiaty w Brzozowie:
- Demontaż istniejących blach na szerokości pasa rynnowego;
- Wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- Renowacja i konserwacja naprawcza stolarki drzwiowej, okiennej i żaluzji;
- Konserwacja i renowacja tynków, gzymsów, detali architektonicznych;
- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (uzupełnienia tynków, malowanie);
- Wykonanie nowych posadzek;
- Demontaż starej płyty odbojowej wokół budynku;
- Wykonanie wykopów pod wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej;
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej;
- Wykonanie nowej płyty odbojowej budynku wraz z zasypką filtracyjną;
- Roboty wykończeniowe.

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych:
- Konserwacja i restauracja ołtarzy w kaplicach transeptowych Matki Boskiej Różańcowej i Św. Anny;
- Konserwacja i restauracja ołtarza Matki Boskiej Ognistej;
- Konserwacja i restauracja ambony i tronu biskupiego;
- Konserwacja zabytkowych eksponatów/muzealiów.

Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych:
- Aranżacja przestrzeni muzealnej w Kolegiacie Brzozowskiej - galerii (empór) nad nawą boczną (lewą i prawą) na poziomie chóru i przewiązki łączącej Kolegiatę Brzozowską – zakup i montaż gablot podświetlanych.
- Zakup i instalacja audioprzewodnika służącego szerszemu udostępnieniu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego Kolegiaty Brzozowskiej.

Zagospodarowanie otoczenia w obrębie zabytkowego Zespołu Kościelnego:
- Dostawa i montaż elementów małej infrastruktury (ławek i stojaków na rowery) w otoczeniu Kolegiaty Brzozowskiej.

Montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego:
- Montaż instalacji antywłamaniowej w budynku Barokowej Kolegiaty w Brzozowie.
- Montaż systemu monitoringu na terenie Zespołu Kościelnego.

Promocja projektu:
- Zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej.

Zarządzanie projektem

Wartość całkowita projektu wynosi: 2 821 984,55PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 376 098,07 PLN

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00