Drukuj
Odsłony: 1195

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 14 sierpnia 2017 roku na dostawę wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie w ramach projektu pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”.

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie w ramach projektu pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”, która obejmuje:
- Aranżację przestrzeni muzealnej w Kolegiacie Brzozowskiej - galerii (empór) nad nawą boczną (lewą i prawą) na poziomie chóru i przewiązki łączącej Kolegiatę Brzozowską – dostawa i montaż gablot podświetlanych;
- Dostawę i instalację audioprzewodnika służącego szerszemu udostępnieniu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego Kolegiaty Brzozowskiej

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 28.08.2017 roku do godziny 12:00:
1. PORSA – Systemy Meblowe Mirosław Krysiak, ul. Zwycięzców 4D, 03-941 Warszawa, cena oferty: 555 217,82 zł brutto
2. ARTPLEX Sławomir Truchan, ul. Kasztanowa 28, 16-400 Suwałki, cena oferty: 614 739,24 zł brutto
3. PPH MEGA Sp. z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica, cena oferty: 477 763,98 zł brutto

Oferty wykluczone/odrzucone:
1. PORSA – Systemy Meblowe Mirosław Krysiak, ul. Zwycięzców 4D, 03-941 Warszawa, cena oferty: 555 217,82 zł brutto
Uzasadnienie wykluczenia: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego pkt. 6 Dokumenty wymagane od Dostawców, tj.: „Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie, brak podpisów osób uprawnionych) spowoduje wykluczenie oferenta”, oferent nie spełnił warunków udziału w postępowaniu nie dostarczył dokumentu wymaganego od Dostawców, tj.: Oświadczenia, że na dzień złożenia oferty dostawca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PPH MEGA Sp. z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica, cena oferty: 477 763,98 zł brutto.


Dziękuję wszystkim Dostawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,
Ksiądz Franciszek Goch
Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie