OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 14 sierpnia 2017 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, zagospodarowania terenu w Zespole Kościelnym w Brzozowie w ramach projektu pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”.

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, zagospodarowania terenu w Zespole Kościelnym w Brzozowie, które obejmują:
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Barokowej Kolegiacie w Brzozowie:
- Demontaż istniejących blach na szerokości pasa rynnowego;
- Wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- Renowacja stolarki okiennej i żaluzji;
- Konserwacja i renowacja tynków, gzymsów, detali architektonicznych;
- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia energooszczędnego;
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (uzupełnienia tynków, malowanie);
- Wykonanie nowych posadzek na galeriach nad nawami bocznymi;
- Demontaż starych schodów głównych;
- Wykonanie wykopów pod schody;
- Wykonanie konstrukcji żelbetowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych;
- Wykonanie obłożenia schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych kamieniem;
- Roboty wykończeniowe.

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Dzwonnicy Barokowej Kolegiaty w Brzozowie:
- Demontaż istniejących blach na szerokości pasa rynnowego;
- Wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- Renowacja i konserwacja naprawcza stolarki drzwiowej, okiennej i żaluzji;
- Konserwacja i renowacja tynków, gzymsów, detali architektonicznych;
- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (uzupełnienia tynków, malowanie);
- Wykonanie nowych posadzek;
- Demontaż starej płyty odbojowej wokół budynku;
- Wykonanie wykopów pod wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej;
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej;
- Wykonanie nowej płyty odbojowej budynku wraz z zasypką filtracyjną;
- Roboty wykończeniowe.

3. Zagospodarowanie otoczenia w obrębie zabytkowego Zespołu Kościelnego - dostawa i montaż elementów małej infrastruktury (ławek i stojaków na rowery) w otoczeniu Kolegiaty.

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 29.08.2017 roku do godziny 12:00:
1. Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów, cena oferty: 1 017 020,27 zł brutto.
2. DREZA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka, cena oferty: 1 065 274,05 zł brutto.
3. Firma Budowlana „POL-BUD”, Grzegorz Buczkowicz, 36-206 Humniska 846, cena oferty: 940 878,81 zł brutto.

Oferty wykluczone/odrzucone:
1. DREZA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka, cena oferty: 1 065 274,05 zł brutto.
2. Firma Budowlana „POL-BUD”, Grzegorz Buczkowicz, 36-206 Humniska 846, cena oferty: 940 878,81 zł brutto.

Uzasadnienie wykluczenia: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego pkt. 6 Dokumenty wymagane od Wykonawców, tj.: „Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie, brak podpisów osób uprawnionych) spowoduje wykluczenie oferenta”, oferenci nie spełnili warunków udziału w postępowaniu nie dostarczyli dokumentu wymaganego od Wykonawców, tj.: Oświadczenia, że na dzień złożenia oferty dostawca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów, cena oferty: 1 017 020,27 zł brutto.

Dziękuję wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,
Ksiądz Franciszek Goch
Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00