Drukuj
Odsłony: 1195

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
telefon: 13 43 416 34
fax: 13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie o wartości od 10.000 zł do 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/3552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r.

3. Rodzaj zamówienia: usługa

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji ramach projektu pn.. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”, tj.:
1. Projekt budowlany renowacji i konserwacji elewacji wież fasady, nawy głównej i łącznika, wykonanie rynien dachu nawy głównej i przebudowa schodów głównych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych barokowej kolegiaty w Brzozowie.
2. Kosztorysy inwestorskie renowacji i konserwacji wież fasady nawy głównej i łącznika, wykonanie rynien dachu nawy głównej i przebudowa schodów głównych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych barokowej kolegiaty w Brzozowie.
3. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń.
4. Projekt budowlany renowacji i konserwacji elewacji, wykonania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz rynien dzwonnicy barokowej kolegiaty w Brzozowie.
5. Kosztorys inwestorski renowacji i konserwacji elewacji, wykonania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz rynien dzwonnicy barokowej kolegiaty w Brzozowie.
6. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń.
5. Termin realizacji zamówienia: dokumentacja techniczna do 28.10.2016 roku.
6. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.
7. Sposób przyznania punktacji: Oferty zostaną ocenione wg systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
8. Termin składania ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie od 20 czerwca 2016 roku do dnia: 30 czerwca 2016 r. do godz. 15:00.
9. Forma i miejsce składania ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć: osobiście, pisemnie - listem, faxem, pocztą elektroniczną, na adres:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela ks. Franciszek Goch pod numerem telefonu 13 43 416 34, w godzinach od 8.00 do 15.00.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Zapytanie ofertowe (plik)