Drukuj
Odsłony: 1090

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
telefon: 13 43 416 34
fax: 13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie o wartości od 20.000 zł do 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 obejmującego zadania:
1. Montaż instalacji antywłamaniowej w budynku Barokowej Kolegiaty w Brzozowie,
2. Montaż systemu monitoringu na terenie Zespołu Kościelnego.

5. Termin realizacji zamówienia: od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku.

6. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.

7. Sposób przyznania punktacji: Oferty zostaną ocenione wg systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

8. Termin składania ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie od 14 sierpnia 2017 roku do dnia: 29 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

9. Forma i miejsce składania ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć: osobiście, pisemnie - listem, faxem, pocztą elektroniczną, na adres:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela ks. Franciszek Goch pod numerem telefonu 13 43 416 34, w godzinach od 8.00 do 15.00.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (plik)